ประชุมสภาเทศบาลตำบลเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเปือย  สมัยสามัญ  สมัยที่  2   ประจำปี พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลเปือย  ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลเปือย  สมัยสามัญ  สมัยที่  2   ประจำปี พ.ศ.2564 

Share on Line
Share on Pinterest