ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี จากการออกเทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี จากการออกเทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

Share on Line
Share on Pinterest