ประกาศเทศบาลตำบลเปือย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ

ประกาศเทศบาลตำบลเปือย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ

Share on Line
Share on Pinterest