กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. งานธุรการ
  2. งานการเงินและบัญชี
  3. งานวางแผนสาธารณสุข

  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  2. งานรักษาความสะอาด
  3. งานเผยแพร่และฝึกอบรม

  ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. งานป้องกันและควบคุมโรค
  2. งานส่งเสริมสุขภาพ
  3. งานสาธารณสุขชุมชน

Share on Line
Share on Pinterest