วิสัยทัศน์

         "ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง คนมีคุณภาพ เน้นการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม น้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียง"

 

Share on Line
Share on Pinterest