thumbs
นางสาววีนัส สุดาชม
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
นางสุพัตรา วรรณสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

thumbs
นายบุญสงค์ บุราญรมย์
นิติกร

thumbs
นางเบญจวรรณ จานเขื่อง
นักพัฒนาชุมชน

thumbs
นายจิรายุทธ จันทพันธ์
บุคลากร

thumbs
นางสาวอรุณวดี หวานใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นายเตชะพงศ์ มีแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

thumbs
สิบเอกอนุสรณ์ วามะลุน
เจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางอนงค์นาฏ บุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

thumbs
นางสาววรรณสา ประทุมชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

thumbs
นางสาวพัชรธัญลักษณ์ ศิริมณี
คนงานทั่วไป

thumbs
นางอุทัย เหลืองอร่าม
แม่บ้าน

thumbs
นายสาคร พลดงนอก
คนงานทั่วไป

thumbs
นายอุบล นามปัญญา
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายโกสน นิลแสง
นักการภารโรง

thumbs
นายปรีดา บัวใหญ่
คนงานทั่วไป

thumbs
นายสุวรรณ ใจธรรม
ยาม

    person_upload/backend/groupphoto20_2.jpg person_upload/backend/groupphoto20_3.jpg person_upload/backend/groupphoto20_4.jpg person_upload/backend/groupphoto20_5.jpg person_upload/backend/groupphoto20_6.jpg

Share on Line
Share on Pinterest