วันที่ หมวดหมู่ รายการ
19 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเปือย จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากโคกหมาหิว ไปบ้านเปือย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเปือย จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำท่วม หมู่ ๕ (เส้นทางโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ) ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำท่วม หมู่ ๕ (เส้นทางโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ) ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำท่วม หมู่ ๔ (เส้นทางดอนปู่ตา) ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ ๗ (เส้นทางข้างวัดป่าเรไร) ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดง หมู่ ๑๐ ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จากถนนหน้าวัดอัมพวันไปหนองใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปบ้านเศรษฐี ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดง หมู่ ๓ (ซอยเลิงถ่ม) ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปศูนย์เรียนรู้หม่อนไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ ๘ (เส้นทางเปือย ขมิ้น) ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ ๙ (เส้นทางหน้าบ้านนายสำลี พลราช) ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ ๗ (เส้นทางข้างวัดป่าเรไร) ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ ๙ (เส้นทางหน้าบ้านนายสำลี พลราช) ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest